Angkor Tours
Vissza a Főoldalra

1012 Budapest,
Attila út 121.
T./f: (1) 214-4847
Nyitva: H-P 10:00-18:00

angkor@angkortours.hu


MKEH eng. szám: U-000651
Feliratkozás
Hírlevélre

Utazási feltételek

 
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK
 
1.) Angkor Tours Utazási Iroda 
Szolgáltató neve: ANGKOR TOURS Idegenforgalmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Szolgáltató jogi formája: Korlátolt felelősségű társaság
Székhely: 1012 Bp., Attila út 121.
Tel/fax: 214-48-47
E-mail: angkor@angkortours.hu
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-739905
Nyilvántartó bíróság: Fővárosi Bíróság mint Cégbíróság
MKEH eng.szám: U-000651
 
A Magyar Kereskedelmi Engedélyeztetési Hivatal mint engedélyező, nyilvántartást vezető, a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságnak az elérhetőségei:
Címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39.
Telefon: 4-585-800
Fax: 4-585-865
E-mail: mkeh@mkeh.gov.hu
 
Vagyoni biztosítékot nyújtó szervezet: Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt.
Címe: 1813 Budapest, Pf. 245.
Telefon: 477-4800
Fax: 476-5710
E-mail: ugyfelszolg@aegon.hu
Kötvényszám: VBB67644/118062
A vagyoni biztosíték által fedezett kockázatok: kötelezettséget vállal, hogy a szerződésben meghatározott mértékű, vagyoni biztosítékot nyújt a biztosított utazási vállalkozó részére, úgy hogy kezességet vállal a biztosított által kötött utazási szerződésekből eredő, biztosítottat terhelő kötelezettségek nem megfelelő, vagy nem teljesítése esetén az utasokat ért vagyoni károk megtérítésére, ha a szerződésben meghatározott díjat számára megfizették.
Vagyoni biztosíték területi hatálya: a világ összes országa
 
Az utazási iroda által alkalmazott utazási szerződésre vonatkozó jogszabályok:
-a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
-a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. Évi LXXVI. Törvény
-az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 
-az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet
 
2.) Az Angkor Tours által szervezett utazásokra a Polgári Törvénykönyv 389-401. és 415-416. §-ai, az utazási és utazást közvetítő szerződésről szóló az 
281/2008. (XI.28.) Kormányrendelet, továbbá az utazási feltételekben foglaltak az irányadók. Az Angkor Tours és az Utas között az utazási szerződés az utazás megrendelésével, a díjelőleg befizetésével, a megrendelés elfogadásával és a jelentkezés nyilvántartásba vételével jön létre. Az Utas nevében megbízottja is eljárhat az utazási szerződés megkötésekor, ilyenkor a szerződésből eredő valamennyi jog és kötelezettség a megbízottként eljárót terheli, illetve illeti.
 
3.) Az Angkor Tours által szervezett utazások feltételeit és programját tartalmazó katalógus (annak melléklete), vagy az ezeket tartalmazó írásbeli tájékoztató jelen szerződés szerves részét képezik. Az utazás időtartamát, az egyes részszolgáltatások meghatározását, minőségét, részvételi díját az Angkor Tours prospektusai, ill. a megrendelés visszaigazolása tartalmazza. 
 
4.) Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg repülőjegyének 30%-a, egyéb szolgáltatások 30%-a, a fennmaradó összeg az indulás időpontja előtt legkésőbb 30 nappal fizetendő. A fizetési határidők be nem tartása az Angkor Tours Utazási Irodát feljogosítja arra, hogy az utazási szerződést megszűntnek tekintse, az utazást más számára értékesítse, továbbá a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul lemondja. Egyedülálló személy utaztatása esetén az Angkor Tours a lehetőségek szerint társításra törekszik, ám garantálni azt nem tudja. Az egyágyas felár így legkésőbb 30 nappal indulás előtt fizetendő, ill. az út – a lemondási kötbér megfizetése mellett – lemondható. Az egyágyas felárat fizető Utast a szállodák – a rendelkezésre álló szobák függvényében – vagy kétágyas szobában, vagy a kétágyasnál kisebb méretű, egy ágyat tartalmazó szobában helyezik el.
 
5.) A részvételi díj a programleírásban megjelölt szolgáltatásokat tartalmazza (utazás, transzferek, szállás, étkezés és programok) és az áfá-t. Nem tartalmazza az utas- (baleset-, betegség- és poggyász-) biztosítást, utazásképtelenségre vonatkozó (útlemondási) biztosítást, a vízumdíjat, a felárakat, a repülőtéri illetéket, valamint a fakultatív programok árát. Utasbiztosítás nélkül irodánk baleset, betegség és poggyászkárok esetén anyagi felelősséget nem tud vállalni az ezekből adódó plusz kiadásokért és károkért. Igény esetén a szerződéskötéssel egyidejűleg irodánkban megköthető a kedvezményes beépített útlemondási és utasbiztosítás. A megkötött útlemondási és utasbiztosítás díja nem visszatéríthető. Az indulás és érkezés napja nem jelent mindig teljes napot.
 
6.) Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, repülőjegy árának megváltozása, egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt az Angkor Tours a hátralék befizetéséig (utazás előtti 30. napig) a részvételi díjat felemelheti. Amennyiben ez a teljes részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas a díjemelésről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, részére a befizetett részvételi díj visszajár. A 8% alatti változás nem tekinthető kiváltó okként az utazás lemondásához, így ha az utas mégis lemondja az útját, a mindenkor érvényben lévő lemondási kötbért köteles megfizetni. Az elállási szándékot személyesen (írásban) vagy ajánlott levélben kell jelezni.
 
7.) Az Angkor Tours legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől, ha az utazást a szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet és egészséget, ill. a vagyonbiztonságot veszélyeztető – külső körülmény befolyásolja, vagy a jelentkezők létszáma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el. Ilyen esetben az Utas az eredetivel azonos értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy ugyanarra a szolgáltatásra jogosult más időpontban. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díjkülönbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb, az Angkor Tours köteles a különbözetet visszatéríteni. Ha az Utas a felajánlott szolgáltatást nem fogadja el, követelheti a befizetett részvételi díj visszafizetését.
 
8.) Repülővel történő utazás esetén az adott légitársaság utazási és lemondási feltételei érvényesek, az esetleges késésekért, járat-, menetrend-, repülőgéptípus vagy légitársaság változásért társaságunkat felelősség nem terheli. A poggyász szállítása 20 kg-ig díjtalan, a többletsúlyért fizetni kell.
 
9.) Az utazást befolyásoló vis major, háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok által bekövetkezett változásokért az iroda kártérítési felelősséggel nem tartozik.
 
10.) Ha az Utas az utazás megkezdése előtt az utat írásban lemondja, ill. hatósági elutasítás (útlevél, vízum) miatt az utazáson nem vehet részt, az alábbi kötbért kell megfizetnie (az elállás napja a nyilatkozat beadásának, ill. az ajánlott levél beérkezésének napja):
A. Repülőjegyekre a szerződés megkötésének napjától a repülőjegy árának 100%-a
B. Az utazás megkezdése előtti  61. napig:       a részvételi díj  0 %-a
60-46. napig:                                                           a részvételi díj 25 %-a
45-21. napig:                                                           a részvételi díj  50%-a
20-15. napig:                                                           a részvételi díj 70%-a
14 napon belüli lemondás esetén napig:         a részvételi díj 100%-a
 
11.) Fentiek vonatkoznak a Magyarországon előzetesen befizetett fakultatív kirándulásokra is. Amennyiben az Utas fakultatív programokra befizet, ezek azonban elegendő jelentkező hiányában elmaradnak, a befizetett összeget levonás nélkül az Angkor Tours visszatéríti az Utasnak. Csak repülőjegy vásárlása esetén a jegykiállítás után történő módosításra, vagy visszaváltásra kizárólag a légitársaságok aktuális feltételei szerint nyílik mód. 
 
12.) Az utazási szerződéstől való elállást írásban kell az utazási irodával az utazás pozíciószámára és szerződésszámra való hivatkozással közölni. Az elállási nyilatkozat akkor válik hatályossá, ha arról a címzett tudomást szerzett. Elállásnak minősül az is, ha az Utas a megállapodott határidőig a hátralékot nem egyenlíti ki, vagy ha előzetes nyilatkozattétel nélkül nem kezdi meg az utazást.
 
13.) Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások) betartani. Ezek elmulasztásából eredő többletköltségek, károk az Utast terhelik.  Az utas kötelezettséget vállal arra, hogy útlevele az út hazaérkezését követő legalább 6 hónapig érvényes. Az útlevél kiváltását utasaink irodánktól függetlenül intézik. Az útlevél megfelelő állapotáért az Utas felel. A útlevél nem megfelelő állapotából adódó következményekért – utazás ellehetetlenülése, ebből adódó többletköltségek fedezése – az Utazási Iroda nem felel. Ugyancsak az Utas feladata a szükséges vízumok beszerzése, melyekről azonban – igény és külön megegyezés esetén – az érintett országok vízumilletékének befizetése és külön díjazás ellenében az Angkor Tours gondoskodik. Az Angkor Tours nem felelős a vízum esetleges elutasítása esetén.
 
14.) Ha az Utas az utazáshoz szükséges dokumentumok meglétének hiányában nem tud elutazni, és ha ugyanezen ok miatt hozzátartozója is lemond, akkor mindketten (ill. ahányan lemondtak) a 10. pontban meghatározott kötbért kötelesek fizetni.
 
15.) Az Angkor Tours nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. Ezért az Utas más szolgáltatást vagy költségtérítést nem igényelhet.
 
16.) Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvételi jogát legkésőbb az utazás megkezdése előtt harmincöt (35) nappal harmadik személy részére engedményezni – azonban csak olyan személyre engedményezhet, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik. Előfordulhat, hogy –pl. adminisztrációs okok miatt (pl. névcsere repülőjegy foglalásban nem mindig lehetséges) – az Angkor Tours az engedményezett utazását nem tudja biztosítani. Ilyen esetekben az engedményezés sikertelen, azaz lemondásnak minősül.
 
17.) Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles a helyszínen az utaskísérőnek (helyszíni szolgáltatónak) haladéktalanul bejelenteni, arról jegyzőkönyvet felvetetni. A bejelentés késedelméből eredő kár az Utast terheli. Amennyiben az Utas a kifogásait a helyszínen nem rendezi, a hibás teljesítésből származó igényeit hazaérkezéstől számított legkésőbb 8 napon belül az Angor Tours-nál írásban, a jegyzőkönyv csatolásával teheti meg.
 
18.) Az utazási cél kiválasztásáért, valamint a helyi lehetőségekért, viszonyokért azok hiányáért, korlátozottságáért ill. az azok által az Utasnak okozott károkért az Angkor Tours-ot felelősség nem terheli. A partnercégek és szállodák szolgáltatásai – az aktuális helyi viszonyoknak megfelelően – minőségben és/vagy mennyiségben eltérhetnek a korábban megszokottól (a prospektusban közzétettől), melyekért az Angkor Tours nem felel.
 
19.) Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 
20.) Az Angkor Tours fenntartja magának a jogot, hogy kedvezményes részvételi díjat állapítson meg. A kedvezményes díj érvényesítését a korábban szerződést kötő Utasok nem igényelhetik. Az Angkor Tours fenntartja továbbá a jogot a szálláshely kategórián belüli változtatásra, valamint a programok azonos értékű és jellegű programokra való felcserélésre.
 
21.) Az Angkor Tours nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járat törléséből származó károkért, különös tekintettel a légitársaságokkal kötött szerződésekben jogszerűen elfogadott korlátozásokra.
 
22.) Egyéni ajánlatra történő foglalásokra (is) jelen utazási feltételek vonatkoznak. Minden Angkor Tours által szervezett és megkezdett utazásra – külön szerződés aláírása nélkül – jelen utazási feltételek vonatkoznak.
 
23.) A vitás kérdéseket a szerződő felek igyekeznek békés útón, peren kívül rendezni. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a szerződő Felek alávetik magukat a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességnek.
 
Az út megnevezése, pozíciószáma:
 
Az utazási feltételeket tudomásul vettem:
 
Utas aláírása:
 
 
Szerződés dátuma:
 
A katalógusban található árak a feltüntetett időpontokig illetve ettől eltérő esetben, 1 USD=290 Ft, 1 EUR=310 Ft árfolyamig érvényesek. 
Az Angkor Tours a programokban, programfüzetben előforduló esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállal. Az adatokban bekövetkezett – és időközben felismert – változásokról az Angkor Tours tájékoztatja utasait!